Vizija ir misija


VIZIJA

 

Pavilnio Pagrindinė mokykla – moderni, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.


 

MISIJA

 

Sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes.

Išugdyti mokinių gebėjimus pasinaudoti kompetencijomis, kurios padėtų jiems tapti atvirais kaitai, kūrybiškumui ir kritiškam požiūriui; išmokyti perimti naujas patirtis, realizuojant save informacinėje ir žinių visuomenėje.

Ugdymo procese diegti įvairius metodus.

Sudaryti sąlygas mokiniams atsiskleisti kaip asmenybėms.

Siekti, kad meno dalykai ugdytų kultūrinį išprusimą.


 

FILOSOFIJA

 

Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.