Mokytojų taryba


Mokytojų taryba priima sprendimus dėl:

 • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir laikotarpių;
 • mokinių pasiekimų mokantis menų dalykų, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų vertinimo;
 • nustato pasirinkto dalyko, kurso, modulio pakeitimo tvarką;
 • nustato pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarką.
 • nustato ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius;
 • prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį principus ir būdus;
 • dėl atleistų nuo  kūno kultūros pamokų  mokinių užimtumo;
 • dėl dešimt pamokinės  veiklos dienų  skiriamų kultūrinei, pažintinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai.
 • dėl adaptacinio laikotarpio V klasėje
 • dėl mokslo metų skirstymo  į pusmečius  pagal  pradinio ir pagrindinio ugdymo programas
 • dėl savarankiško mokymo organizavimo,
 • dėl  mokinių tėvų, globėjų informavimo apie mokinių mokymosi sėkmingumą tvarkos.