NMPP 2019 m.


Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdfdoc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.
  • Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.

NMPP 2019 darbo tvarkaraštis

METODINIAI NURODYMAI_2kl_2019

METODINIAI NURODYMAI_4kl_2019

METODINIAI NURODYMAI_6kl_2019

2019 m. NMPP Mokyklos tvarkos aprašas

NMPP grafikas

NMPP vykdymo aprašas

Rekomendacijos dėl specialiųjų poreikių mokinių

Savivaldybės NMPP organizavimo ir vykdymo įsakymas

NMPP vykdymo tvarka mokykloms

2019 NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

NMPP vykdymo tvarka(8kl)

2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos dėl 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta vėliau.

NMPP 4kl. klausimynas

NMPP 8kl. klausimynas

Tėvų sutikimas

NMPP Medžiaga mokytojams https://www.nec.lt/610/

Bendroji informacija: https://www.nec.lt/608/

.

.

Ataskaitos

2 klasė

4 klasė

6 klasė