IEA TIMSS 2019


Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA – International Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotas Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (angl. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) vykdomas kas ketverius metus. Juo tiriami ketvirtos ir aštuntos klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai, jų kaita ir pasiekimus lemiantys socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai.

Lietuva IEA TIMSS tyrime dalyvauja nuo 1995 m. Pirmuose dviejuose tyrimo cikluose (1995 m. ir 1999 m.) buvo tiriami tik aštuntos klasės mokinių pasiekimai, o nuo 2003 m. tiriami ir Lietuvos ketvirtos klasės mokinių pasiekimai. Iki šiol buvo įgyvendinti šeši tyrimo ciklai (1995 m., 1999 m., 2003 m., 2007 m., 2011 m., 2015 m.).

Naujausiame, 2015 m., tyrimo cikle dalyvavo 4 529 ketvirtų klasių mokiniai iš 225 mokyklų ir 4 347 aštuntų klasių mokiniai iš 208 mokyklų. Šis ciklas ypatingas tuo, kad į jį pirmą kartą buvo įtraukti mokiniai, kurių mokomoji kalba yra lenkų arba rusų. Tokie mokiniai sudarė atitinkamai 15 proc. ir 20 proc. ketvirtokų bei atitinkamai 14 proc. ir 18 proc. aštuntokų.

Tiriant žinias bei gebėjimus buvo naudojami testų sąsiuviniai su užduočių klausimais.

Tyrime IEA TIMSS išskiriamos šios matematikos ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritys:

Matematikos turinio sritys Matematikos gebėjimų sritys
4 klasė 8 klasė 4 klasė ir 8 klasė
Skaičiai ir skaičiavimai Skaičiai ir skaičiavimai Matematinės žinios
Geometrinės figūros ir matavimai Algebra Matematiniai taikymai
Duomenų pateikimas Geometrija Matematinis mąstymas
Statistika ir tikimybės

Tyrime IEA TIMSS išskiriamos šios gamtos mokslų ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritys:

 Gamtos mokslų turinio sritys  Gamtos mokslų gebėjimų sritys
 4 klasė  8 klasė  4 klasė ir 8 klasė
Gyvybės mokslai (Biologija)  Biologija  Gamtamokslės žinios
 Fiziniai mokslai  Chemija  Gamtamoksliai taikymai
 Žemės mokslas  Fizika  Gamtamokslis mąstymas
Žemės mokslas

Šiame tyrime reikšminga yra tai, kad kartu yra renkama informacija apie mokinių socialinę-edukacinę aplinką, mokyklos išteklius, atmosferą, ugdymo programų turinį, mokinio savivoką ir nuostatas, susijusias su matematikos bei gamtos mokslų mokymusi ir kt., todėl klausimynus atitinkamomis temomis pildė mokiniai, mokytojai, mokyklų direktoriai (ar juos pavaduojantys asmenys) ir ketvirtokų tėvai.

Visą naujausią su IEA TIMSS tyrimu susijusią informaciją, duomenų bazes, technines ataskaitas ir kitas  publikacijas anglų kalba rasite interneto svetainėje: http://www.timss.org.

http://nec.lt/9/

 

Duomenų apsaugos deklaracijos:

 

Mokinio 8 klasė

https://www.nec.lt/failai/7889_TIMSS8.pdf

 

Mokyklos ir mokytojų

https://www.nec.lt/failai/7887_TIMSS.pdf

 

Mokinio ir tėvų 4 klasė

https://www.nec.lt/failai/7888_TIMSS4.pdf

 

TIMSS 2019