NMPP 2020-2021 m.m.


ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

 

2020–2021 MOKSLO METŲ

ELEKTRONINIO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP)  TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimo data Savaitės diena Patikrinimo pradžia Testavimo trukmė Patikrinimo tipas Patikrinimo pavadinimas Vykdymo būdas ir vieta
2021-05-03 Pirmadienis 9 val. 45 min. e-NMPP Skaitymas*     (4b kl.) Nuotolinis

(namuose)

  10.40 val. 45 min. e-NMPP Skaitymas*     (4a kl.) Nuotolinis

(namuose)

2021-05-05 Trečiadienis 9 val. 45 min. e-NMPP Matematika*   (4b kl.) Nuotolinis

(namuose)

  10.40 val. 45 min. e-NMPP Matematika*   (4a kl.) Nuotolinis

(namuose)

2021-05-10 Pirmadienis 9 val. 60 min. e-NMPP Skaitymas*     (8 kl.) Nuotolinis

(namuose)

2021-05-13 Ketvirtadienis 9 val. 60 min. e-NMPP Matematika*   (8 kl.) Nuotolinis

(namuose

 

*4 –tų klasių skaitymo  ir matematikos testai bus pateikti  gimtąją kalba

*8-tų klasių skaitymo testai bus pateikti lietuvių kalbas, o matematika gimtąją kalba

 

Rekomendacijos 4kl.

Rekomendacijos 8kl.